Towhee - Mono Lake

nextupprevious

Green Tailed Towhee

Green Tailed Towhee, South Tufa, Mono Lake, California.


Previous | Back | Next